Získejte nadstandardní kávovou výbavičku

Registrovat do soutěže

Jak soutěžit?

1

Krok 1

Kup si balení kávy Marila se soutěžním kódem a nezapomeň si schovat účtenku.

2

Krok 2

Navštiv nás na facebookovém účtu Marila CZ nebo přímo v pravém dolním rohu aktivuj chatbota.

3

Krok 3

Zkus své štěstí a nahraj soutěžní kód přímo do chatbota.

4

Krok 4

Teď už jen stačí zjitit, zda jsi vyhrál nadstandardní kávovou výbavičku nebo některou z dalších cen.

Sleduj nás!

Podmínky soutěže Marila

Pořadatel soutěže:
MOKATE Czech s.r.o.
se sídlem Praha 10, Počernická 96, PSČ 108 00
IČO: 253 78 449
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127090
(dále jen „Pořadatel“)

Organizátor soutěže:
Socialsharks s.r.o.
se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 014 17 070
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206086
(dále jen „Organizátor“)

Distributor výher:
ppm factum a.s.
se sídlem K Vypichu 1087, 252 19 Rudná
IČO: 278 83 299
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11749
(dále jen „Distributor“)

Tato pravidla závazně upravují úplné podmínky soutěže Marila (dále jen „Soutěž“), která probíhá na webové stránce www.nad-standard.cz („Webová stránka“) a nebo na facebookovém profilu Marila CZ, kterou provozuje Pořadatel (dále jen „Facebooková stránka“).

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, včetně těchto dní (dále jen „Doba konání Soutěže“). Vyhlašování výherců bude probíhat jednou za tři (3) týdny po celou dobu konání Soutěže prostřednictvím chatbota. Soutěž byla prodloužena do 31. 7. 2020.

Data slosování:

 • 15. 4.
 • 30. 4.
 • 15. 5.
 • 31. 5.
 • 15. 6.
 • 30. 6.
 • 15. 7.
 • 31. 7.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má adresu pro doručování v České republice a zřízený vlastní aktivní profilový účet na sociální síti Facebook (dále jen „Facebook“) a splní tyto podmínky Soutěže (dále jen „Soutěžící“).

Soutěžící musí být po dobu trvání Soutěže zaregistrovaným uživatelem s aktivním účtem na Facebooku a splňovat veškerá pravidla jeho užití. Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu facebookový účet Soutěžícího, může Organizátor Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.

Každý Soutěžící se smí účastnit pouze jediným facebookovým účtem. Použije-li totožný Soutěžící více facebookových účtů k účasti v Soutěži, budou všechny jeho odpovědi ze všech takových účtů ze Soutěže vyřazeny. Zakázáno je účastnit se Soutěže skrze facebookový účet jiné osoby, i v takovém případě budou odpovědi Soutěžícího vyřazeny.

Organizátor může podle svého uvážení vyřadit ze Soutěže jakéhokoliv Soutěžícího, který porušuje pravidla Soutěže nebo pokud je k tomu důvodné podezření. V případě vyřazení Soutěžícího ze Soutěže nemá Organizátor povinnost uvádět důvody takového rozhodnutí a vyloučenému Soutěžícímu nevzniká vůči Organizátorovi ani Pořadateli žádný právní nárok.

Organizátor může vyloučit ze Soutěže také Soutěžícího, u kterého bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Soutěži podvodným způsobem ovlivnitelným výsledky Soutěže.

Soutěže se mohou Soutěžící zúčastnit zakoupením soutěžních balení kávy značky Marila, které jsou označeny soutěžní „samolepkou“ (dále jen „Soutěžní balení“).

Soutěžní balení jsou následující:

 • Marila STANDARD 100g
 • Marila STANDARD 150g
 • Marila STANDARD  250g
 • Marila STANDARD 500g
 • Marila STANDARD 1 000g
 • Marila STANDARD GOLD ESPRESSO stabilo bag 500g
 • Marila STANDARD GOLD  ESPRESSO vacuum 250g
 • Marila STANDARD GOLD CREMA stabilo bag 500g
 • Marila STANDARD GOLD CREMA vacuum 250g
 • Marila STANDARD vacuum 250g

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nepřetržitou dostupnost Soutěžních balení v řetězcích po celou dobu konání Soutěže.

V Soutěži je možné získat následující výhry:

 • 4x křeslo Ikea Strandmon
 • 100x MOKA konvička
 • 1600x Marila hrnek
 • 3350x Marila magnetky

(dale jen “Výhry” nebo jednotlivě jako “Výhra”).

Po provedení nákupu Soutěžící zadá (vyfotí, nebo nascanuje) účtenku od Soutěžního balení do chatbota na webu nebo na Facebookové stránce (každou účtenku pouze na jednu (1) platformu). Po nahrání účtenky od soutěžního balení bude v případě, že splní veškeré podmínky, zařazen do slosování. Slosování probíhá každé tři (3) týdny. Po losování chatbot automaticky vyhodnotí, zda se soutěžící stal výhercem (dále jen „Výherce“) a náleží mu tak Výhra nebo nikoliv.

K následnému uplatnění nároku na Výhru musí mít každý Soutěžící uschovanou účtenku od nákupu od Soutěžního balení. Bez této účtenky nebude možné Výherci předat Výhru. Čitelně vyfocenou nebo nascanovanou účtenku Výherce zašle soukromou zprávou na web nebo na FB stránku podle pokynů Organizátora.

Každý Soutěžící může vyhrát více Výher.

V případě neočekávaných komplikací může Pořadatel nahradit výše uvedené Výhry jinými věcnými cenami stejné i nižší hodnoty. Výherce Soutěže nemá právo po Organizátorovi ani Pořadateli požadovat žádná finanční ani jiná plnění.

V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoliv důvodu nárok na Výhru nebo Výhru odmítne, mohou Organizátor i Pořadatel použít Výhru k jiným účelům.

Nárok na Výhru nelze převádět na jiného Soutěžícího nebo jinou osobu.

Soutěžící si je vědom, že na účast v Soutěži ani na Výhru nemá právní nárok, tedy je nemůže právně vymáhat. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

Organizátor ani Pořadatel nenesou odpovědnost za to, že se informace o získání Výhry k Výherci nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výher.

Výhra v Soutěži bude Výherci zaslána Distributorem na adresu, kterou sdělí prostřednictvím soukromé zprávy zaslané v chatbotovi na webu nebo Facebookové stránce, a to do 60 dnů od zaslání údajů pro doručení. Kromě adresy sdělí Výherce Organizátorovi další nezbytné údaje pro zaslání Výhry (jméno, příjmení a telefonní číslo).

V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme nebo jinak neposkytne součinnost v rámci předání Výhry, nemůže vydání Výhry dále požadovat a je zcela na Organizátorovi a Pořadateli, zda použijí Výhru k jiným účelům.

Výhra bude výherci poslaná na kontaktní adresu maximálně dvakrát (2x), tj. v případě, že se na poprvé nepodaří výhru Výherci doručit, Distributor odešle Výhru ještě jednou.

 1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webové stránce a také na Facebookové stránce v “Poznámkách”.
 2. Organizátora je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese shark@socialsharks.cz.
 3. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 4. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook, Facebookové stránky, chatbota Webové stránky či dalších souvisejících webových stránek.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Facebookové stránce nebo na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
 6. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
 7. Dojde-li v rámci účasti v Soutěži k vytvoření autorského díla Soutěžícím ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon („Autorský zákon“), poskytuje Soutěžící od momentu umístění Soutěžního komentáře Pořadateli a Organizátorovi oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (licence). Licence se poskytuje bezúplatně, jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu Autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni licenci postoupit jakékoli třetí osobě. Soutěžící se současně účastí v Soutěži zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným souhlasem třetích osob s užitím autorského díla v rozsahu licence. V případě šíření jednou zveřejněného autorského díla na internetu mimo vůli Pořadatele nebo Organizátora bere Soutěžící na vědomí, že za takové šíření Pořadatel ani Organizátor neodpovídá.
 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 9. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V Praze dne 01. 04. 2020 / Aktualizace V Praze dne 25. 6.

Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžících za účelem účasti v soutěži a jejího vyhodnocení.

Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výhercem a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle facebookového profilu Soutěžícího, případně další údaje, které Soutěžící sdělí Pořadateli. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese zpracovatele shark@socialsharks.cz. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.

V případě, že se Soutěžící stane Výhercem, budou jeho osobní údaje (jméno, příjmení a kontaktní adresa a telefonní číslo – pouze pro kontaktování dopravcem), zpracovávané na základě oprávněného zájmu po dobu trvání soutěže, a dále po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry za účelem evidence předání Výhry.

Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, společností MOKATE Czech s.r.o. se sídlem Praha 10, Počernická 96, PSČ 108 00, IČO: 253 78 449 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127090, osobní údaje však pro Pořadatele mohou zpracovávat i dopravci v nezbytném rozsahu, který je potřebný pro zaslání výhry a dále tito zpracovatelé:

 • Organizátor Soutěže, společnost Socialsharks s.r.o., se sídlem Praha - Holešovice, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, IČO: 01417070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206086.
 • Distributor výher, společnost ppm factum a.s. se sídlem K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, IČO: 278 83 299, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11749
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Pořadatel nevyužívá.

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu
 • požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Pořadatele přístup k zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • na přenositelnost osobních údajů, je-li to technicky proveditelné,
 • nechat zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má Soutěžící za to, že práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V Praze dne 01. 04. 2020 / Aktualizace V Praze dne 25. 6.